ى ة ز

َ ة ر . ث م َ ى ماز ن ز َ ه ﺪ ﻧ ز ﻦ ﯾ ﺪ ﻤ ﮐ ي ﻫﺎ ا ﺮ ﺟ ا ﺮ ﯾ ﺎ ﺳ ، ﺺ ﻗ ر ﺎ ﯾ ﺎ ﯾ ه ﺪ ﻧ ز ه ﺪ ﻧ ز ي د ﯽ ﻘ ﯿ ﺳ ﻮ ﻣ ﻪ ﺑ ، ﻫﺎ ن ﺎ ﺻ ﺎ ﻗ ر د و ﺪ ﺤ ﻣ ﻪ ﻧ ، ﺟﯽ ﺎ ﻣ ا ، ه ﺪ ﻧ ز ﻞ ﻣ ﺷﺎ ﯽ ﺤ ﯾ ﺮ ﻔ ﺗ ي ﻫﺎ ﻪ ﻣ ﺎ ﻧ ﺑﺮ • ي ﻪ ﻤ ﮐ د ا ﺪ ﺘ ﺑ ا ، س ﻼ ﮐ ر د ر ﻮ ﻀ ﺣ ﻞ ﯾ ﺎ ﺑ ﻮ ﻣ ﻪ ﺑ ه ر ﺎ ﻤ ﺷ ز ﺎ ﺠ ﻣ ن د و ﺰ اﻓ د ا ﺮ ﻓ ا ه ر ﺎ ﻤ ﺷ ن د ﺮ ﮐ ﻪ ﻓ ﺎ ﺿ ا ي ا ﺑﺮ :5 ﻪ ﺘ ﻧﮑ ة َ س ه ه َ ط م ا ف ُ ح ُ ص ا ْ ى ُ ل ْ خ َ ً ِ الله َ ً ِ ّ م ٌ ْ ى ُ ط َ ز Arti lafal yang bergaris ba ah adalah a

2022-12-03
  النجوم والأبراج أم القر ى
 1. Download
 2. ـرـ
 3. An Arabic word may have a range of meanings depending on context
 4. B ار ن ;7 ا* با* آ ار ى ه ˜ و
 5. ى ه
 6. آ ى ه ى ا ار ا ى وا
 7. ز ى أ ة ا دً و ا ن ا ا ٢ ٣ ١ ٣ ١ ٢ ١
 8. ار 1ود ل 2001 د ˛ډ ه 9 !˛ n ه ( ˛ ږ ز
 9. ـز مكة المكرمة